Huishoudelijk reglement

FC Gonemo heeft een aantal huisregels opgesteld, die op alle leden van toepassing zijn. Als lid verklaar je dit reglement te zullen respecteren.

Lidmaatschap

De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens worden ingevuld:
1. Naam;
2. Voornamen;
3. Adres, postcode/woonplaats;
4. Geboortedatum;
5. Telefoonnummer;
6. Nummer legitimatiebewijs;
7. E-mail adres.

Voor jeugdleden dient het formulier medeondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de verstrekte gegevens middels deugdelijke bewijzen worden gestaafd. De minimumleeftijd om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap is 15 jaar.

Het bestuur draagt zorg voor aanmelding bij de KNVB.

Rechten en plichten

Leden hebben het recht:
* een exemplaar van het huishoudelijk reglement te ontvangen;
* om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden;
* van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, tenzij door het bestuur anders is bepaald;
* om voorstellen, klachten en/of wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze te behandelen of te onderzoeken en over het resultaat bericht te geven aan het betreffende lid.

Leden hebben de plicht:
* het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adresgegevens;
* tot tijdige betaling van de contributie;
* tot naleving van de reglementen van de vereniging, evenals de richtlijnen van de door het bestuur aangewezen commissies en de voorschiften van de KNVB;
* zich sportief te gedragen in en buiten de zaal.

Straffen

1. In het algemeen zal strafbaar zijn het zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet danwel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad;
2. Straffen opgelegd door de Tuchtcommissie van de KNVB dienen door de leden zelf te worden betaald;
3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf opgelegd door de Tuchtcommissie van de KNVB een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen;
4. Bij een beslissing als bedoeld in het vorige artikel heeft het lid de mogelijkheid om binnen vier weken na strafoplegging hiertegen schriftelijk bezwaar in te dienen via de secretaris van de vereniging.

Contributie

1. Leden zijn gehouden tot het betalen van contributie, die door de algemene ledenvergadering jaarlijks wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in verschillende categorieën worden ingedeeld, waardoor de hoogte van de bijdrage kan verschillen;
2. Leden die in gebreke blijven tot het betalen van contributie, worden door de penningmeester hiervan schriftelijk in kennis gesteld;
3. Indien een lid ondanks herhaalde verzoeken in gebreke blijft tot het betalen van de contributie, kan de penningmeester het bestuur verzoeken tot schorsing over te gaan;
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar (van 1 juli tot en met 30 juni) eindigt, blijft contributie voor het hele jaar verschuldigd.

Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door:
1. uitsluitend schriftelijke opzegging;
2. opzegging door de vereniging wanneer het lid niet meer voldoet aan de vereisten, die de statuten en dit reglement aan het lidmaatschap stellen.